fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Kerteminde/Lovgivning

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Kerteminde

Godkendt af bestyrelsen den: 20. august 2018

I forbindelse med dit/din forenings medlemskab og/eller frivillig indsats i Frivilligcenter Kerteminde behandler vi en række oplysninger om dig – enten som personligt medlem og/eller i kraft af dit foreningsmedlemsskab.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Frivilligcenter Kerteminde.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Frivilligcenter Kerteminde. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre. Ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Frivilligcenter Kerteminde er dataansvarlig – kontaktinformation

Frivilligcenter Kerteminde er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Frivilligcenter Kerteminde kan kontaktes her:

Frivilligcenter Kerteminde

Regner Langesvej 1

CVR-nr. 34950989

Telefon: 40446859

Mail: info@frivilligcentekerteminde.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Dine oplysninger behandles for at kunne betjene dig som medlem af Frivilligcenter Kerteminde, hvilket omfatter.

 • Orientering om Frivilligcenter Kertemindes aktiviteter, eksempelvis i nyhedsbreve, via mail og telefon.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Afholdelse af arrangementer og nedværksskabende aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i dagligdagen og ved arrangementer.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og afrapportering.
 • Eventuelle oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Frivilligcenter Kertemindes bestyrelse, i arbejdsgruppe eller som frivillig ressourceperson vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med gruppens medlemmer eller andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan andre frivillige kan kontakt dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interessevejledningsreglen i persondataforordningens artikel 6. stk. 1 (f). De legitime interesser, der kan begrunde behandlingen er administration, vidensdeling, rådgivning og netværksskabende aktivitet, som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for evt. indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer og frivillig omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, email- adresse samt foreningsrelevante oplysninger.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med børn og unge at gøre, er vi forpligtet at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle det CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Deling af dine persondata

Vi videregiver i nødvendigt omfang personoplysninger til følgende modtagere:

 • Server til back up af dokumenter
 • Microsoft Office 360
 • Nyhedsbrev-program; Mailchimp
 • Conventus
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer eller frivillige i foreningen, når dette er formålstjenstligt
 • Rigspolitiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS og videregiver ikke dine oplysninger til kommercielle modtagere (ovenstående leverandører).

Frivilligcenter Kerteminde har en Facebook-side, hvor foreningsoplysninger deles. Der deles kun personhenførbare oplysninger med medlemmernes egne forudgående godkendelse. Dette sker på baggrund af disses egen accept af Facebooks vilkår for håndtering af persondata, og Frivilligcenter Kerteminde tager ikke ansvar for, hvilke persondata vores medlemmer angiver i kommunikation med klubbens Facebook-profil.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 

Personoplysningerne behandlet af Frivilligcenter Kerteminde indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig. Eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler og formål.

Endvidere vil oplysninger om dit frivillige arbejde og lignende, som har potentiel historisk interesse, blive opbevaret i et aflåst arkiv eller kodet datasystem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finer på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datetilsynet .dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Det til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

 

 LOVGIVINGEN

blockquote class="alignright"]I Danmark har vi dog en lang tradition for, hvordan foreninger er bygget op, således at langt de fleste foreninger har vedtægter, generalforsamling, bestyrelse, frivillige og eventuelt en daglig leder eller andre ansatte. Puljer og fonde kan desuden stille krav om, at en forening har vedtægter og eksempelvis er demokratisk opbygget.[/blockquote]Allerede i slutningen af 1700-tallet opstod de første private, velgørende sammenslutninger, men det var først for alvor med Grundloven i 1849, at vi i Danmark fik foreningsfrihed. I Grundloven står der i § 78, at ”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed” og ”ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning”. Det er dog ikke tilladt at danne foreninger om strafbare handlinger og andre ulovligheder. Der findes, ud over Grundloven, ingen egentlig lov om foreninger i Danmark, der stiller specifikke krav til, hvordan en forening skal styres eller drives for at være lovlig.

Foreningernes retstilstand er derfor fastsat efter almindelig logik, sædvaner og praksis samt lovgivning fra andre områder såsom persondataloven, regler om erstatningsansvar og eventuelt medarbejderansvar. Det, som styrer og bestemmer over foreningen, kan derfor være egne vedtægter, men der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem.

Hvem må yde frivilligt arbejde?
Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, men hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge, efterløn eller overgangsydelser, skal du være opmærksom på reglerne. Vi anbefaler, at du altid snakker med din A-kasse eller sagsbehandler om din deltagelse i frivilligt arbejde.

Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn time for time. Andre opgaver må du udføre i gennemsnit fire timer pr. uge, mens du i en lang række opgaver må yde lige så mange timers frivilligt arbejde pr. uge, som du har lyst til.

Du skal især være opmærksom på, at du som udgangspunkt kun må udføre frivilligt arbejde i en frivillig organisation, forening eller lignende, som er frivilligt grundlagt, og hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Det er uden betydning, om organisationen helt eller delvist er finansieret af offentlige midler.
 
Frivilligt arbejde bliver delt op i tre kategorier med hver deres regler. Det er din A-kasse, der endeligt tager stilling til, hvilken kategori dit frivillige arbejde tilhører:

Kategori 1
Frivillige aktiviteter, der kan udføres uden fradrag. Det vil sige, at der ikke er nogen begrænsninger i dine muligheder for at udføre denne type frivilligt arbejde.

Denne kategori gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Eksempler:

 • Besøgsven
 • Arbejde i sociale cafeer og væresteder, som vedrører almindelige forefaldende aktiviteter
 • Tøjsortering og ekspedition i genbrugsbutikker
 • Rådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
 • Lettere omsorgsarbejde, fx aflastning af pårørende til syge i eget hjem
 • Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb

Kategori 2
Frivillige aktiviteter, der kan udføres i op til fire timer om ugen uden fradrag. Denne kategori gælder arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

Eksempler:

 • Socialrådgiver i et krisecenter
 • Jurist i retshjælp
 • Rådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • Egentlig pleje af fx ældre, syge eller handicappede i vedkommendes eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre

For ulønnet arbejde i denne kategori gælder som sagt, at det kan udføres i op til 4 timer om ugen uden fradrag (taget som et gennemsnit over en udbetalingsperiode). Hvis du arbejder i flere timer, kan det medføre et træk i dagpenge eller efterløn.

Kategori 3
Frivilligt arbejde vedrørende primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag.

Ved primær drift forstås arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration og økonomi- og organisationsstyring. Primær drift er også arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan for eksempel være udbringning af mad til ældre hjemmeboende.

Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden, f.eks. maling af lokaler og rengøring.

Når du udfører ulønnet arbejde, som er primær drift, vil det altid medføre fradrag i dine arbejdsløshedsdagpenge og i din efterløn.

Der er undtagelser, og her følger eksempler på primær drift, som ikke medfører fradrag:

 • Mindre administrative opgaver
 • Arkivarbejde
 • Arbejde i omstilling
 • Receptionistopgaver
 • Mindre koordineringsopgaver
 • Ved indsamling
 • Koordination og formidling af frivilligt arbejde
 • Sammensætning af vagtplaner for frivillige
 • Bogholderi og revision i mindre foreninger

Rådighedsforpligtelsen
Når du er på arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Deltagelse i frivilligt arbejde ændrer ikke ved rådighedsforpligtelsen.

Når du modtager efterløn, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og folkepension
Hvis du modtager førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp eller folkepension, er der som udgangspunkt ingen restriktioner for at være frivillig. Dog er der nogle forhold, du bør være opmærksom på. Dem kan du læse mere om her.

HUSK
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har oplysningspligt over for kommunen, derfor skal du oplyse, om du deltager i frivilligt arbejde. Snak med din A-kasse eller din sagsbehandler om deltagelse i frivilligt arbejde.

Læs mere her
Reglerne er komplicerede, og ovenstående gennemgang dækker kun hovedpunkterne. Du kan læse meget mere om reglerne i denne pjece, som Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet.