fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Persondataforordning

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Kerteminde

 

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Kerteminde

Godkendt af bestyrelsen den: 20. august 2018

I forbindelse med dit/din forenings medlemskab og/eller frivillig indsats i Frivilligcenter Kerteminde behandler vi en række oplysninger om dig – enten som personligt medlem og/eller i kraft af dit foreningsmedlemsskab.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Frivilligcenter Kerteminde.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Frivilligcenter Kerteminde. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre. Ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Frivilligcenter Kerteminde er dataansvarlig – kontaktinformation

Frivilligcenter Kerteminde er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Frivilligcenter Kerteminde kan kontaktes her:

Frivilligcenter Kerteminde

Regner Langesvej 1

CVR-nr. 34950989

Telefon: 40446859

Mail: info@frivilligcentekerteminde.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Dine oplysninger behandles for at kunne betjene dig som medlem af Frivilligcenter Kerteminde, hvilket omfatter.

 • Orientering om Frivilligcenter Kertemindes aktiviteter, eksempelvis i nyhedsbreve, via mail og telefon.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Afholdelse af arrangementer og nedværksskabende aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i dagligdagen og ved arrangementer.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og afrapportering.
 • Eventuelle oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Frivilligcenter Kertemindes bestyrelse, i arbejdsgruppe eller som frivillig ressourceperson vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med gruppens medlemmer eller andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan andre frivillige kan kontakt dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interessevejledningsreglen i persondataforordningens artikel 6. stk. 1 (f). De legitime interesser, der kan begrunde behandlingen er administration, vidensdeling, rådgivning og netværksskabende aktivitet, som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for evt. indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer og frivillig omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, email- adresse samt foreningsrelevante oplysninger.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med børn og unge at gøre, er vi forpligtet at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle det CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Deling af dine persondata

Vi videregiver i nødvendigt omfang personoplysninger til følgende modtagere:

 • Server til back up af dokumenter
 • Microsoft Office 360
 • Nyhedsbrev-program; Mailchimp
 • Conventus
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer eller frivillige i foreningen, når dette er formålstjenstligt
 • Rigspolitiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS og videregiver ikke dine oplysninger til kommercielle modtagere (ovenstående leverandører).

Frivilligcenter Kerteminde har en Facebook-side, hvor foreningsoplysninger deles. Der deles kun personhenførbare oplysninger med medlemmernes egne forudgående godkendelse. Dette sker på baggrund af disses egen accept af Facebooks vilkår for håndtering af persondata, og Frivilligcenter Kerteminde tager ikke ansvar for, hvilke persondata vores medlemmer angiver i kommunikation med klubbens Facebook-profil.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 

Personoplysningerne behandlet af Frivilligcenter Kerteminde indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig. Eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler og formål.

Endvidere vil oplysninger om dit frivillige arbejde og lignende, som har potentiel historisk interesse, blive opbevaret i et aflåst arkiv eller kodet datasystem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finer på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datetilsynet .dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Det til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

fvc