fp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hvad er et frivilligcenter?

OBS: Se Landsforeningens seneste vision og kvalitetsgrundlag for frivilligcentre her!

Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer

Frivilligcenter Kerteminde er en paraply-forening for alle foreninger i Kerteminde Kommune. Et Frivilligcenter er non-profit organisation, der har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats indenfor alle områder hvor frivillige yder en indsats: Både indenfor det sociale, det sundhedsfremmende og det kulturelle frivillige arbejde.

Frivilligcenter Kerteminde Kommune er et af over 60 frivilligcentre i Danmark, og er med i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.  

Frivilligcentrene gør det nemmere og sjovere at være frivillig 
Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet

I 2009 vedtog frivilligcentrene denne mission: Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe og udvikle foreninger og arrangementer,  der i høj grad er med til at skabe gode lokalsamfund i vores kommune. Men vi har en unik position: Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

Et Frivilligcenter arbejder for:

 • at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye initiativer i gang
 • at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de frivillige foreninger
 • en mere helhedsorienteret indsats på frivillig-området, ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og kommune eller andre relevante samarbejdspartnere, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer
 • at gøre opmærksom på og debattere frivilligt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats.  

Et frivilligcenter tilbyder blandt andet:

 • Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling - eksempelvis rådgivning og sparring om fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • At hjælpe nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger kontorplads og hjælp til vedtægter, fundraising mv
 • Frivilligjobformidling: synliggør det frivillige arbejde og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Mødelokaler og faciliteter til foreninger og projekter
 • Synliggøre foreningernes tilbud ved eksempelvis at udgive en oversigt over lokale foreninger og arrangere forskellige synlighedsarrangementer.
 • Foreningsservice i form af praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening  
 • Kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser - fx fundraising, rekruttering eller samtaleteknik.
 • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling

Hvorfor et frivilligcenter?
Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, har fulgt frivilligcentrene gennem fire år og evalueret deres arbejde, det er der kommet fire rapporter ud af. Du kan finde dem på Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks hjemmeside www.frise.dk.

Han beskriver frivilligcentrene som knudepunkter i den lokale velfærdsarkitektur og vurderer, at de kan spille en vigtig rolle i at gøre frivilligheden bedre i stand til at indgå i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer, idet de blandt andet kan:  

 • lægge vægt på at udvikle metoder og redskaber, så foreningerne får lettere ved at realisere deres mål, hvad enten det drejer sig om at advokere for en sag, tilbyde en service til en bestemt målgruppe eller etablere en aktivitet for medlemskredsen.
 • koordinere initiativer og aktiviteter på tværs af frivillige initiativer og på tværs af offentlige og frivillige initiativer
 • øge kendskabet til og synligheden af frivilligt socialt arbejde – og dermed lette tilgængeligheden for borgerne
 • øge kvaliteten af de lokale foreningers arbejde – og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde medlemmer og frivillige
 • øge kendskabet og netværkene mellem de lokale foreninger og dermed lette foreningernes muligheder for at sætte nye initiativer i gang
 • opfange lokale behov og nye muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger samt opad til kommunen og offentligheden
 • lette foreningernes indgang til det offentlige, så de sjældnere møder barrierer og forhindringer og lette det offentliges indgang til det frivillige arbejde, så kontakten lettere etableres og udbygges

Finansiering:   
Frivilligcenter Kerteminde Kommune har i 2013-14 været finansieret af en etableringspulje fra Social-, børne-, og Integrationsministeriet. Fra 2015 og frem er centret på ministeriets Grundfinansierings-ordning. Her får centret årligt 350.000 kr. – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.